Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.

Обн., ДВ, бр. 101 от 18.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г.

 

 Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. по приходите и трансферите на обща сума 2 710 276 хил. лв., както следва:

№ по ред Показатели Сума
(в хил. лв.)
1 2 3
I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 2 710 276
1. Здравноосигурителни приходи 2 690 326
1.1. Здравноосигурителни вноски 1 749 200
1.2. Трансфери за здравно осигуряване 941 126
2. Приходи и доходи от собственост 20
3. Глоби, санкции и наказателни лихви 14 500
4. Други неданъчни приходи 30
5. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите по чл. 82, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (+) 5 400

(2) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. по разходите и трансферите на обща сума 2 710 276 хил. лв., както следва:

№ по ред Показатели Сума
(в хил. лв.)
1 2 3
II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 2 710 276
1. Разходи 2 707 186
1.1. Текущи разходи 2 431 153
1.1.1. Разходи за персонал 28 837
1.1.2. Издръжка на административните дейности 18 805
1.1.3. Здравноосигурителни плащания 2 383 511
1.1.3.1. здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ 176 000
1.1.3.2. здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ 178 000
1.1.3.2.1. в т.ч. амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания и амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания 1 000
1.1.3.3. здравноосигурителни плащания за дентална помощ 106 500
1.1.3.4. здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност 71 500
1.1.3.5. здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти 534 000
1.1.3.5.1. в т.ч. лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение 497 000
1.1.3.5.2. в т.ч. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации 35 000
1.1.3.5.3. в т.ч. за финансиране на разходите за ваксини и дейности по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето 2 000
1.1.3.6. здравноосигурителни плащания за медицински изделия 70 000
1.1.3.7. здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 1 189 511
1.1.3.7.1. в т.ч. за акушерска помощ за всички здравно неосигурени жени 3 400
1.1.3.7.2. в т.ч. за диализа при терминална бъбречна недостатъчност 70 000
1.1.3.7.3. в т.ч. за диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания 15 000
1.1.3.7.4. в т.ч. за лекарствена терапия при злокачествени заболявания 90 000
1.1.3.7.5. в т.ч. за интензивно лечение 40 000
1.1.3.7.6. в т.ч. за асистирана репродукция 15 000
1.1.3.7.7. в т.ч. за високоспециализирана диагностика РЕТ/СТ и за роботизирана лапароскопска хирургия 9 000
1.1.3.8. други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ 58 000
1.1.3.8.1. в т.ч. здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност 58 000
1.2. Придобиване на нефинансови активи 7 000
1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 269 033
2. Предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса 3 090

(3) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. с балансирано бюджетно салдо.

Чл. 2. Определя здравноосигурителната вноска за 2013 г. в размер 8 на сто.

Чл. 3. (1) Всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ Националната здравноосигурителна каса определя:
1. броя на назначаваните специализирани медицински дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2;
2. стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.4.
(2) Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) утвърждава ред за прилагане на ал. 1.

Чл. 4. (1) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.7:
1. Националната здравноосигурителна каса определя за всяка районна здравноосигурителна каса годишен прогнозен план за обем дейност и стойност на разходите, разпределени по месеци;
2. в договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ съгласно Закона за здравното осигуряване се определя годишен прогнозен план за обем на дейност и стойност на разходите, разпределен по месеци и тримесечия.
(2) Изпълнението на годишния прогнозен план за обем дейност и стойност на разходите се контролира съгласно правила, приети от Надзорния съвет на НЗОК. При необходимост планът се коригира от Надзорния съвет на НЗОК на всяко тримесечие по предложение от управителя на НЗОК.
(3) Годишните прогнозни планове за обем дейност и стойност на разходите по ал. 1 и техните корекции се утвърждават от Надзорния съвет на НЗОК.
(4) За определяне на годишния прогнозен план за обем дейност и стойност на разходите по ал. 1, т. 2 и техните корекции Надзорният съвет на НЗОК приема правила.

Чл. 5. Лечебните заведения, сключили договор с НЗОК, й представят годишен финансов отчет и периодични финансови отчети за изпълнението на дейностите, платени от касата, по ред, определен от Надзорния съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Преизпълнението на здравноосигурителните приходи по чл. 1, ал. 1, ред 1 се разпределя за здравноосигурителни плащания по ред, определен от Надзорния съвет на НЗОК.

§ 2. Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на текущия месец предоставя трансфер към бюджета на НЗОК по чл. 1, ал. 1, ред 5 в размер на поетото през месеца задължение към лечебните заведения за извършената от тях акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето и за финансиране на разходите за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето. Средствата се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.3 и ред 1.1.3.7.1 по бюджета на НЗОК.

§ 3. От републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването може да се получават по бюджета на НЗОК целеви субсидии по чл. 23, ал. 1, т. 11 от Закона за здравното осигуряване извън тези по чл. 1, ал. 1 за изпълнение на задължения, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън медицинската помощ по чл. 45 от Закона за здравното осигуряване. С извършените разходи за тези обезщетения се завишават сумите по чл. 1, ал. 2, редове 1, 1.1.3, 1.1.3.8 и 1.1.3.8.1.

§ 4. Средствата по договори за извършване на болнична помощ, сключени между разпоредители с бюджетни кредити и НЗОК, се отчитат като трансфери по чл. 1, ал. 2, ред 2.

§ 5. Разчитането на дължимите суми в съответствие с изискванията на чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване от бюджета на НЗОК към бюджета на Националната агенция за приходите се извършва в края на всеки календарен месец в размер 0,2 на сто върху набраните през предходния месец здравноосигурителни вноски. Средствата се отчитат като трансфери между бюджетни сметки по чл. 1, ал. 2, ред 2.

§ 6. Надзорният съвет на НЗОК има право да извършва вътрешни компенсирани промени на кредитите между елементите на разходи и трансфери - всичко, по чл. 1, ал. 2, които са в рамките на утвърдения бюджет, с изключение на разходите за персонал по чл. 1, ал. 2, т. 1. 1.1.

§ 7. Надзорният съвет на НЗОК на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване има право да разходва средствата от резерва, включително за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, ред 1.3.

§ 8. Надзорният съвет на НЗОК може да вземе решение приходите от продажба на дълготрайни материални активи да се използват за придобиване на такива активи над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 1.2.

§ 9. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на НЗОК одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, извършвани от НЗОК и финансирани със средства от трансфери от Министерството на здравеопазването, непредвидени в този закон, без да се нарушава балансът по бюджета на НЗОК.
(2) Трансферите по ал. 1 от Министерството на здравеопазването са за здравно неосигурени лица и включват:
1. дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания;
2. дейности по амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания;
3. интензивно лечение;
4. един профилактичен преглед и изследвания за всички здравно неосигурени жени, независимо от начина на родоразрешение, съгласно чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето.
(3) Размерът на трансферите по ал. 2 се определя и предоставя от Министерството на здравеопазването за здравно неосигурени лица при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването и управителя на НЗОК.

§ 10. Ваксините за задължителни имунизации и реимунизации, осигурявани от Министерството на здравеопазването през 2012 г., се финансират през 2013 г. от Министерството на здравеопазването по досегашния ред до осигуряването им от НЗОК, но не по-късно от 1 април 2013 г.

§ 11. (1) Лечебните заведения, които през 2012 г. са се субсидирали по реда на Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2012 г. от Министерството на здравеопазването, през 2013 г. се субсидират от Министерството на здравеопазването по досегашния ред, ако до 31 декември 2012 г. са се отчели съгласно сключените договори за дейностите, които преминават на финансиране от НЗОК през 2013 г.
(2) Заплащането на дейностите по ал. 1 се извършва от Министерството на здравеопазването след определяне на окончателния размер на субсидията за четвъртото тримесечие на 2012 г.

§ 12. (1) През 2013 г. средствата за лекарствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за ветераните от войните и по чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите са за сметка на държавния бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК.
(2) Агенцията за социално подпомагане превежда на НЗОК необходимите средства за заплащане на заявените суми от аптеките, сключили договор с НЗОК, за предоставени лекарствени продукти на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.

§ 13. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г. и бр. 38, 60 и 94 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15, ал. 1 т. 8 се изменя така:
"8. има право да извършва вътрешни компенсирани промени на кредитите между елементите на разходите и трансферите в рамките на утвърдените със закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година разходи и трансфери - всичко, с изключение на такива, които водят до увеличаване на разходите за персонал;".
2. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:
"(2) Със средствата от резерва се плащат разходи в случай на значителни отклонения от равномерното разходване на средствата за здравноосигурителни плащания."
3. В чл. 29, ал. 3:
а) в т. 5 думите "медицински изделия" се заличават;
б) създава се т. 5а:
"5а. медицински изделия;".
4. В чл. 30, ал. 1 след думите "управителя на НЗОК чрез" се добавя "министъра на здравеопазването и".
5. В чл. 45, ал. 1:
а) в т. 12 след думите "медицински цели" се поставя запетая и се добавя "предназначени за домашно лечение на територията на страната, както и на медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ";
б) създават се т. 16 и 17:
"16. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации;
17. асистирана репродукция."

§ 14. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г. и бр. 38, 40, 54, 60 и 82 от 2012 г.) в чл. 82, ал. 2, т. 1 думите "ваксини за задължителни имунизации и реимунизации" се заличават.

§ 15. Изпълнението на закона се възлага на органите на управление на Националната здравноосигурителна каса.

§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 5 декември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

 

 

Федерация на синдикатите
в здравеопазването

1202 София
бул. "Мария Луиза" 45
тел. (02) 988-20-97
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.