Устав, програма и резолюции на Федерация на синдикатите в здравеопазването

7 октомври 2011 год., гр. София

У С Т А В 
НА
ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл. 1. Федерацията на синдикатите в здравеопазването, наричана по-нататък в този Устав “Федерация”, е учредена на ХІІ-тия извънреден Конгрес на Профсъюза на здравните работници, проведен на 09.03.1990г. в гр.София, на който е взето решение за създаване на Федерацията на синдикатите в здравеопазването и прекратяване дейността на Профсъюза на здравните работници. Федерация на синдикатите в здравеопазването приема активите и пасивите на Профсъюза на здравните работници.
Уставът на Федерацията е приет на Учредителния Конгрес на 09.03.1990г. изменен и допълнен на Първия редовен Конгрес на 19.03.1991г., на Втория редовен Конгрес на 14-16.04.1994г., на Третия редовен Конгрес на 09.05.1997г., на Четвъртия редовен конгрес на 05-06.10.2001 г. и на Петия редовен Конгрес на 6-7.10.2006 год. Този Устав е неразделна част от протокола на Шести редовен Конгрес на Федерацията.

Статут и срок на действие

Чл. 2 . Федерацията е сдружение с нестопанска цел по смисъла на Чл. 49, ал.1 от Кодекса на труда и съгласно действуващото гражданско законодателство е доброволно синдикално обединение на самостоятелни и равнопоставени синдикални организации на работещите в здравеопазването, медицинската наука и образование, здравните услуги и социалната сфера и др. от частния и публичния сектор в Република България за защита на своите трудови, социални, професионални, духовни  интереси.

Чл. 3 . Федерацията е изградена и функционира на професионален и териториален принцип.

Чл. 4. Федерацията е изградена при спазване на  следните принципи: доброволност на участието; равнопоставеност на нейните членове; демократично определяне на целите и тяхната съгласувана реализация; организационна и финансова самостоятелност на членовете, синдикална солидарност; изборност и мандатност на ръководствата на синдикалните организации, териториалните структури и други синдикални формирования на Федерацията.

Чл. 5 . Федерацията и нейните основни членове са независими от политически партии, държавни и административни органи, работодателски и други сдружения, обществени организации и движения. В своята дейност те се ръководят  единствено от волята на синдикалните членове, настоящия Устав, действащите конституционни и законови разпоредби в страната, международни конвенции и други нормативни актове.

Чл. 6 . Федерацията е открита за членство на всяка синдикална организация или сдружение, което приема този Устав.

Чл. 7 . При представителство и защита на правата и интересите на своите членове, Федерацията не допуска дискриминация и никакви ограничения  или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние, а се ръководи единствено от критериите, принципите и целите определени с този Устав.

Чл. 8 . Федерацията е юридическо лице с нестопанска цел, която отговаря за задълженията си със своето имущество.
(1) Членовете на Федерацията, придобиват право на юридически лица като нейни поделения /структури/.
(2) Дейността на Федерацията е с неограничен срок.

(Наименование) Име

Чл. 9 (1) Наименование на Федерацията е: Федерация на синдикатите в здравеопазването и може да се изписва с абревиатурата ФСЗ. Цялото наименование и абревиатурата могат да бъдат използвани в превод на чужд език, като се изписва на латиница - Federation of Trade Unions-Health Services или FTU-HS.
(2) Наименованието на Федерацията и нейната емблема, заедно с града на седалището и адреса на управление, данните за нейната регистрация, БУЛСТАТ, данъчен номер и други изискуеми от закона елементи се поставя на всички документи на Федерацията.
(3) Федерацията има запазено и защитено от закона име, знак, символ, печат и знаме утвърдени от Федералния съвет (Управителен) съвет.

Седалище и адрес

Чл. 10.( 1)  Седалището на Федерацията е в град София, община Възраждане, бул. ”Мария Луиза” № 45, ет. 2
(2) Адресът на управление на Федерация на синдикатите в здравеопазването е гр. София, община Възраждане, бул. ”Мария Луиза” № 45, ет. 2, или друг определен от Федералния (Управителен) съвет.

Цели на Федерацията

Чл. 11 . Основната цел на Федерацията е:
Представителство, отстояване и защита на основните социални и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост и трудовите отношения, социалното и здравно осигуряване, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация и др. пред работодателите и техните сдружения, държавните, общинските, административни, обществени органи и организации при спазване Конституцията на Република България, действащото законодателство, на конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения по които Република България е страна и на този Устав.

Чл. 12 . Федерацията си поставя за цел да защитава и отстоява:
(1) Правото на труд, свободен избор на вид и място на работа.
(2)Правото на професионална подготовка, квалификация и преквалификация.
(3) Достойно заплащане на труда на работещите в здравеопазването, медицинската наука и образование, социалната сфера и здравните услуги от частния и публичния сектор.
(4) Правото на здравословни, безопасни и ергономични условия на труд в екологически чиста среда.
(5) Правото на оптимална продължителност на работното време при нормална интензивност на трудовия процес и платен отпуск, позволяващи и гарантиращи пълноценен отдих и възстановяване на жизнените сили.
(6) Признаването на здравеопазването, медицинската наука и образование, здравните услуги и социалната сфера от частния и публичния сектор за приоритетни за българската държава.
(7) Демократичното развитие на трудовото и социално законодателство и неговото спазване. Защита срещу незаконни уволнения, наказания и действия срещу синдикални членове. Защита срещу необосновани съкращения на работните места, незачитане и унижение на човешкото и професионално достойнство.
(8) Правото на синдикален контрол върху дейността на работодателите, държавните, регионалните, общинските, стопанските и други органи и организации на базата на действащото законодателство и колективно трудово договаряне.
(9) Реалното осъществяване на правото за участие на синдикалните организации в решаването на управленски задачи.
(10) Правото на свободно и доброволно сдружаване в синдикални и професионални организации и осигуряване защита на синдикалните членове съгласно действуващото законодателство, Кодекса на труда и   колективните трудови договори и споразумения.
(11) Специфичните права на жените, майките, безработните и пенсионерите, правото на социално осигуряване и социално подпомагане на своите членове.
(12) Действия за преодоляване на кризисни ситуации и трудови конфликти в отрасъла, като спомага за тяхното решаване.
(13) Интересите на своите членове пред международните синдикални организации и институции в които членува. При нужда осигурява подкрепата им чрез солидарни действия и активно сътрудничество с тях.

Чл. 13 За реализиране на целите си, Федерацията се придържа към следните основни принципи:
(1) Доброволност на членството и свобода на сдружаването без разлика на народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние и други.
(2) Пълна демократичност и откритост в синдикалната дейност, плурализъм на идеи, становища и предложения , свобода на дискусиите.
(3) Право на всеки да отстоява своята позиция и да предлага алтернативни решения.
(4)Задължителност на взетите с мнозинство решения.
(5) Изборност и мандатност на ръководните органи.

Чл. 14 (1) За  осъществяване на целите си Федерацията:
1. Партнира с органи, институции и организации в сферата на здравеопазването, медицинската наука и образование, здравните услуги и социалната сфера и други от частния и публичния сектор.
2. Разработва самостоятелни платформи, програми, искания и алтернативни становища.
3. Води  преговори и сключва  споразумения и договори с държавни, регионални, общински и други органи, ръководства и организации, както и с частни юридически лица.
4. Организира и провежда  протестни и солидарни действия, по предвидения законов ред.
5. Провежда  самостоятелна или в обединение с други организации дейности разрешени от закона, с цел подпомагане на своите членове.
6. Осъществява контакти и взаимодействие с други синдикални, профсъюзни, професионално-съсловни организации, сдружения и други.
7. Провежда собствена социална, просветна, финансова, консултантска и друга дейност и своевременно оказва специализирана помощ на членовете си. Осигурява гласност и информираност - пряко или чрез средствата за масова информация.
8. Упражнява представителност и пълномощия по прилагането и спазването на трудовото и социално законодателство.
9. Федерацията подържа регистър на членовете си. Предоставя информация и издава удостоверения на заинтересованите лица, спазвайки действащото законодателство.
10. Организира издаването, отпечатването и разпространяването на периодични издания, книги, брошури, организира обучения, курсове за квалификация, консултации, разработва проекти и други.
11. Използва собствеността и доходите от дейността си. 
12. Създава, управлява и използва фондове за постигане на своите цели.
(2) За постигане на целите и задачите си Федерацията извършва в страната и чужбина дейности и сделки от всякакъв позволен от закона вид, включително придобиване или отчуждаване на имоти, вещни права върху тях, ценни книжа, права върху обекти на интелектуалната собственост или други права, като приходите се използват за постигане на определените в този Устав цели и не се разпределя печалба.
(3) За постигане на целите си Федерацията може да учредява търговски дружества, както и да придобива дялове и акции в търговски дружества. 
(4) За постигане на целите си Федерацията може да влиза в договорни отношения с местни или чуждестранни физически или юридически лица, с държавни институции или с други юридически лица с нестопанска цел, както и да партнира с тях за осъществяване на съвместни дейности.

Чл. 15 Федерацията подпомага своите членове:
(1) При решаване на трудови спорове и конфликти.
(2) При контактите им с работодателите и техните сдружения, държавата, български и чуждестранни физически и юридически лица.
(3) Чрез предоставяне на информация, специализирана консултантска и друга помощ.
(4) Чрез оказване на материална и морална помощ на членовете си.
(5) Като изразява становища по структурните промени в държавния и частния сектор, инвестициите, фондовете за обществено потребление, размера на работните заплати, обезщетения и др.
(6) Чрез осъществяване координация и взаимодействие при акции от взаимен интерес, а при нужда с други синдикални формирования и организации.

ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЧЛЕНСТВО

Чл. 16 (1)  Основни членове на Федерацията са синдикални организации,  съюзи и сдружения на работещи в здравеопазването, медицинската наука и образование, здравните услуги и социалната сфера и др. от частния и публичен сектор, които признават настоящия Устав.
(2) Основни членове на Федерацията могат да бъдат  синдикални организации, съюзи и сдружения изградени на професионален и териториален признак.
(3) Членството във Федерацията и териториалните структури е колективно.
(4) Членството в синдикалните организации е индивидуално.
(5) Индивидуално членство се допуска в териториалните структури на Федерацията за работещите в индивидуалните практики, частния сектор и други лечебни заведения където няма възможност да бъдат изградени синдикални организации.
(6) Индивидуалните членове на основен член на Федерацията са членове на Федерацията.

Приемане на основни членове

Чл. 17 (1) Приемане на основни членове на Федерацията се извършва от Изпълнителния съвет.
(2) Кандидатът за основен член трябва да бъде: снабден с Устава и другите устройствени документи на Федерацията.
(3) Кандидатът за основен член трябва: да подаде молба до Изпълнителния съвет съдържаща заявление, че признава и приема Устава и другите устройствени документи.
(4) Заявлението за членство трябва да бъде придружено с документ за учредяването на организацията, седалище, брой на членовете, избора на синдикалните лидери и нейното решение за членство във Федерацията,  състав на избраните ръководни органи, разписка за платена встъпителна вноска. Становище на ТКС на Федерацията за съответния кандидат.
(5) Приетите основни синдикални организации се уведомяват писмено. Копие от документа се изпраща на ТКС в съответната територия.
(6) Федерацията издава документ за принадлежност. Документите за принадлежност на синдикалните организации към Федерацията се подновяват на всеки 6 месеца въз основа на писмо от ТКС за платен членски внос за периода.
(7) Изпълнителният съвет на Федерацията  може да откаже приемане  на кандидат за основен член, ако са налице обстоятелства и факти противоречащи на изискванията на този Устав. Отказът се мотивира писмено. Повторно може да се кандидатства, след като се отстранят причините за отказа. В случай на неудовлетвореност от решението по молбата, въпросът може да бъде поставен писмено пред Федералния съвет /Управителен съвет/, Конгреса /Общото събрание/.

Чл. 18. Във Федерацията могат да бъдат приемани асоциирани членове - професионално-съсловни организации, съюзи и сдружения в здравеопазването, медицинската наука и образование, здравните услуги и социалната сфера от частния и публичния сектор, които наред с основната си дейност осъществяват и  синдикални функции и задачи. Условията за приемане и размера на членския внос се определя от Изпълнителния съвет чрез договаряне. Асоциираните членове участват, чрез свои представители, в работата на органите на Федерацията с право на  съвещателен глас.

Права на основните членове

Чл. 19.   Всеки основен член на ФСЗ има право:
(1) Чрез свои представители да участва в работата на органите на Федерацията.
(2) Да внася свои предложения и искания за разглеждане от органите на Федерацията.
(3) Да участва в преговорите с работодателите и с техни   сдружения.
(4) Да получава информация за решенията на органите и структурите на Федерацията.
(5) Да получава организационна и консултантска помощ от Федерацията и нейните структури.
(6) Да предлага свои представители в органите на Федерацията в съответствие с този Устав.
(7) Да избира свободно формите на своето вътрешно-организационно изграждане и функциониране, стига те да не противоречат на Устава.
(8) Да прекратява членството си във Федерацията, съгласно изискванията на този Устав.
(9) Да стопанисва и управлява предоставената материално-техническа база с грижата на добър стопанин.

Задължения на основните членовете

Чл. 20 (1) Основните членове  са длъжни да спазват Устава и да изпълняват програмата и решенията на ръководните и контролните органи на Федерацията.
(2) Да изпълняват взетите решения от органите на Федерацията. 
(3) Да превеждат отчисленията от членския си внос съгласно размера, реда и начините утвърдени с този Устав.
(4) Да използват средствата придобити от членския внос, от собствена дейност, дарения и помощи само в интерес на своите членове.
(5) Да не членуват в други национални и регионални синдикални организации.
(6) Да участват солидарно в общите действия, провеждани от Федерацията.
(7) Да пазят доброто име на Федерацията, да пропагандират целите и дейността и. 
(8) Да не предприемат  действия и да не правят изявления, които дискредитират Федерацията или затрудняват изпълнение на решенията и.

Прекратяване членството на основен член на Федерацията  

Чл. 21 ( 1) Прекратяване на членството на основен член на Федерацията става:
- доброволно;
- поради изключване;
- при прекратяване дейността на Федерацията;
- при отпадане;
(2) Решение за доброволно прекратяване /едностранно волеизявление/ на членството във Федерацията се взема от Общото /делегатското/ събрание на основния член, като препис от протокола с решение се изпраща в срок до един месец във Федерацията.
(3) Основния синдикален член може да бъде изключен при неспазване разпоредбите на този Устав, при неизпълнение решенията на Конгреса (Общото събрание) или на Федералния (Управителен) съвет или при други провинения, които нанасят вреда или уронват престижа на ФЕДЕРАЦИЯТА.
Предложеният за изключване трябва да се яви на заседанието на Федералния съвет /Управителен/ съвет чрез оторизиран свой представител.
Решението за изключване се взема от Федералния (Управителен) съвет с обикновено мнозинство.
Изключеният основен синдикален член може да обжалва решението на Федералния (Управителен) съвет за изключване пред Конгреса (Общото събрание).
(4) Прекратяване на членството поради преустановяване на дейността се установява с препис от решението за прекратена дейност.
(5) Отпадане поради невнасяне в срок на установените вноски и системно неучастие в дейността. Констатира се с документи по реда, предвиден в този Устав.
(6) Членството се прекратява автоматично при неплащане на членски внос в продължение на три последователни месеца.
(7) Прекратилият членството си основен член е задължен да заплати дължимия членски внос, да изпълни финансовите си и други задължения до срока на напускането.
(8)Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
(9) Изключеният основен член трябва да заплати дължимия членски внос, предвиден в този Устав, до датата на взетото решение за изключване.

Участие на основните членове в органите и структурите на Федерацията

Чл. 22 (1) Основен член на Федерацията се представлява от свой законен представител съгласно установените  правила в този Устав.
(2) Общото /делегатското/ събрание на основния член предлага свои представители в органите на Федерацията по норми и начин, определени в този Устав.
(3) В случай, че основен член на Федерацията желае да смени своите представители в органите на Федерацията, трябва да изпрати писмено съобщение до 10 дни от датата на взетото решение по норми и начини определени в този Устав.
(4) Федерацията изготвя и актуализира списък на представителите на основните членове, в органите на Федерацията.

Чл. 23 (1) Федерацията изготвя и актуализира регистъра на основните членове. Заинтересованите страни могат да получават справки и удостоверения въз основа на този регистър.
(2) Основните членове  на Федерацията са длъжни да предоставят своевременно информация за попълването на регистъра както и за настъпили промени.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 24 (1) Членуването във ФЕДЕРАЦИЯТА е доброволно.
(2) Членове могат да бъдат дееспособни физически лица, работещи или работили в дейностите посочени в Чл. 2 на Устава,  приемащи разпоредбите на Устава.

Чл. 25 ( 1) Изискванията за приемане на индивидуален член са:
1. Молба за членство до основната синдикална организация по месторабота или при липса на такава в ТКС.
2. Декларация, че не членува в друга синдикална организация.
(2) Приемането се извършва с Решение от Изпълнителния съветна синдикалната организация.
(3) В случай на отказ кандидата може да обжалва решението на Изпълнителния съвет пред Общото събрание на синдикалната организация.
(4) Членството в синдикална организация се удостоверява с членска карта или с удостоверение от Изпълнителния съвет и служи за удостоверяване на членството и осигурява ползване на посочените в Устава права.

Чл. 26 Всеки член има право:
1. Да избира и да бъде избиран в ръководството на синдикалната организация, в която непосредствено членува, както и в другите изборни органи на Федерацията.
2. Да участва в разработването и обсъждането на документи и решения вземани от синдикалните органи и организации.
3. Да взема участие в обсъждането на всички проблеми на съответната синдикална организация, свободно да изказва своето мнение, да прави предложения.
4. Да участва лично в събранията на синдикалната организация и нейните органи, когато се взима решение по повод на неговото поведение и дейност.
5. Да получава информация и консултации от синдикалните органи и структури на Федерацията, както и безплатна трудово-правна консултация  и защита на правата в областта на труда, социалното и здравно осигуряване, жизненото равнище.
6. Да бъде подпомаган и да получава материална помощ от средствата на синдикалните органи и организации при определен ред и условия.
7. Да получава информация за набирането и изразходването на средствата  в синдикалната организация.

Чл. 27 (1) Всеки синдикален член е длъжен:
1. Да спазва Устава на Федерацията и да плаща редовно членския си внос.
2. Да участва редовно в събранията на синдикалната организация.
3. Да спазва  взетите решения.
4. Да изпълнява стриктно задълженията си на длъжностите, на които е избран.
5. Да проявява синдикална солидарност, да защитава авторитета на Федерацията и да отстоява нейното единство.

Чл. 28 Синдикален член прекъснал работа за отглеждане на дете  и гледане на болен член от семейството, запазва членството си в синдикалната организация.

Чл. 29 Пенсионирани,  безработни синдикални членове могат да продължат своето членство в синдикална организация на пенсионери или безработни   създадени  към Териториалния координационен съвет.

Чл. 30 ( 1)  Прекратяване на индивидуалното членство  в синдикална организация става:
1. Доброволно - чрез писмена молба до Председателя на синдикалната организация. 
2. Поради изключване - при поведение, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо.
3. При прекратяване дейността на синдикалната организация - установява се с препис от решението за прекратена дейност.
4. При отпадане -  невнасяне на членски внос повече от 3 поредни месеца по неуважителни причини, констатирани с документи и системно неучастие в дейността на синдикалната организация.
(2) Решението за прекратяване на членството се взема от Общото /Делегатското/ събрание на синдикалната организация.
(3) В случаите на Чл. 30, ал.1, т.2 и т.4 се отправя покана за присъствие на Общото /Делегатско/ събрание на синдикалната организация в случай на неявяване на лицето, Общото /Делегатско/ събрание взема решение в негово отсъствие.

IV. УПРАВЛЕНИЕ
А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Органи на Федерацията

Чл. 31 Органи на Федерацията са: Конгресът /Общото събрание/, Федерален съвет /Управителен съвет/, Изпълнителен съвет, Централна финансово-контролна комисия /ЦФКК/, Председател на ФСЗ.

Устройство и ръководство

Мандат

Чл. 32 (1) Мандатът на всички длъжностни лица, които се избират от Конгреса /Общото събрание/ на Федерацията е 5 години и започва от датата на избора.
(2) Лица избрани да заместват напуснало длъжностно лице имат мандат, определен от органа който ги избира.

Избори

Чл. 33 (1) Длъжностните лица които се избират от Конгреса /Общото събрание/ са членовете на Федералния /Управителен/ съвет, Председател на Федерацията,  Председател на ЦФКК и по предложение на Председателя на Федерацията Зам.председател /и/.
(2) Кандидатите за Председател на Федерацията, Зам.председател /и/ на Федерацията, Председател на ЦФКК трябва да са делегати на Конгреса /Общото събрание/.
(3) Избират се с пряко и тайно гласуване от присъствуващите делегати. Ако някой кандидат за съответната длъжност не получи необходимото мнозинство се провежда балотаж между двамата кандидати с най-много гласове. За избран се счита кандидатът получил повече гласове.
(4) Членовете на Федералния /Управителен/ съвет се избират с явно гласуване и обикновено мнозинство по квотен принцип, определен от Федералния (Управителен) съвет. Кандидатите могат да не бъдат делегати на Конгреса /Общото събрание/.

Чл. 34 (1) Длъжностните лица, които се избират от Федералния  /Управителен/ съвет са: членовете на Изпълнителния съвет и членовете на ЦФКК.
(2) Избират се с явно гласуване и с обикновено мнозинство.
(3) Ако някое лице напусне или длъжността му стане вакантна поради болест или друга причина, свободната длъжност се заема от лице, избрано от Федералния съвет /Управителен/ съвет.

Б. КОНГРЕС (ОБЩО СЪБРАНИЕ) НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл. 35 (1) Върховен орган на Федерацията е Конгресът /Общото събрание/, който се свиква веднъж на пет години. Конгресът /Общото събрание/ може да бъде свикан и извънредно.
(2) Управителен орган на Федерацията е Федералния съвет /Управителен/ съвет.
(3) Решението за свикване на Конгреса /Общото събрание/ се взема от Федералния съвет /Управителен/ съвет, които предлага дневен ред, датата, часа и мястото на провеждането и определя нормите на представителство.
(4) Конгресът (Общото събрание) може да се свиква и по искане на най-малко 1/3 от основните членове на Федерацията. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Чл. 36 (1) Свикването на редовните и извънредни Конгреси /Общи събрания/ се обявява най-малко 30 дни преди провеждането им.
(2) Конгресът /Общото събрание/ се свиква чрез писмена покана изпратена до всеки от делегатите с писмо, телеграма, телефакс, електронно съобщение  най-малко 30 дни преди заседанието. Същата покана трябва да се постави в помещенията на Федерацията.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Конгреса /Общото събрание/ и по чия инициатива той се свиква.
(4) Когато за Конгреса /Общото събрание/ са подготвени писмени материали, те се връчват в деня на регистрацията.
(5) В заседанието на Конгреса /Общото събрание/ участват по право избраните за делегати /представители на основните членове/, членовете на Изпълнителния съвет, Председателя на Федерацията, Зам.председателя /и/ на Федерацията, Председателя на Централната финансово-контролна комисия. Асоциираните членове участват с правото на съвещателен глас.

Правомощия на Конгреса /Общото събрание/

Чл. 37 (1) Конгресът на Федерацията /Общото събрание/
1. Изменя и допълва Устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Определя на квотен принцип броя,  избира и освобождава членовете на Федералния /Управителния/ съвет с явно гласуване и обикновено мнозинство.
4. Избира с пряко и тайно гласуване и обикновено мнозинство Председателя на Федерацията, и по негово предложение Зам.председателя /и/ на Федерацията,  Председателя на Централната финансово-контролна комисия.
5. Приема и изключва основни членове.
6. Взема решение за разкриване и закриване на структурни звена на Федерацията.
7. Взема решения за участие или отказ от членство  в други организации в страната и чужбина, при спазване на Устава им.
8. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Федерацията.
9. Приема отчет за дейността на Федералния  /Управителен/ съвет.
10. Приема основните насоки и програми за дейността на Федерацията.
11. Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.
12. Приема бюджет на Федерацията.
13. Отменя решения на други органи на Федерацията които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регулиращи дейността на Федерацията.
14. Разглежда и взема решение по отношение на жалби внесени от основни и индивидуални членове.
15. Приема доклада на Централната финансово-контролна комисия по изпълнение на бюджета и финансовата дейност на Федерацията и освобождава от отговорност членовете на Федералния /Управителния/ съвет.
16. По въпроси невключени в обявения дневен ред, не могат да се вземат решения.

Чл. 38 (1) Конгресът /Общото събрание/ е законен, ако на него присъстват повече от половината от избраните делегати. При липса на кворум Конгресът /Общото събрание/ се отлага с един час, по късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и делегати да се явят.
(2) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове (делегати), които удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и протоколчика на Общото събрание.
(3) Решенията на Конгреса /Общото събрание/ по Чл. 37, ал.1, т.1 и т.8 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите делегати, както и в случаите, когато закона изисква квалифицирано мнозинство, от 2/3 от присъстващите. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство.
(4) Решенията на Конгреса /Общото събрание/ са задължителни за всички органи, структури, основни и индивидуални членове на Федерацията.
(5) Всеки делегат  има право на един глас.
(6) Решенията на органите на Федерацията, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Конгреса /Общото събрание/ могат да бъдат оспорвани по искане на заинтересованите членове пред Конгреса /Общото събрание/ по установения от закона ред.

Ръководство на Конгреса /Общото събрание/

Чл. 39 (1) Председателя на Федерацията е и Председател на Конгреса /Общото събрание/. Той организира работата му и следи за законосъобразността на провеждането му.
(2) По предложение на Председателя на Федерацията, Конгресът /Общото събрание/ определя Заместник-председател /и/ на Конгреса /Общото събрание/ и възлага по ред текущо ръководство на заседанията.
(3) По предложение на Председателя на Федерацията  се избира секретар-протоколчик на Конгреса /Общото събрание/ и помощни органи-секретариат, комисии и други, необходими за нормалното протичане на заседанието.
Секретар-протоколчика /секретариата/ се грижи за пълното и точно отразяване в протокола на изказванията, заявленията, предложенията, резултатите от гласуването и взетите решения.

В. ФЕДЕРАЛЕН  /УПРАВИТЕЛЕН/ СЪВЕТ

Чл. 40 Дейността на Федерацията между Конгреса /Общото събрание/ се организира и провежда от Федералния /Управителен/ съвет.

Състав на Федералния /Управителен/ съвет

Чл. 41 (1) Федералния /Управителен/ съвет се състои от Председателя, Зам.председателя /и/ на Федерацията и членове, които се избират чрез пряко и явно гласуване от Конгреса /Общото събрание/ на Федерацията за срок от 5 години.
(2) Федералния /Управителен/ съвет може да попълва и променя  състава си, в случаите, когато неговите членове престанат да изпълняват функциите си, както и при промяна в броя на редовно отчетените синдикални членове в териториално координационния съвет. Попълването на състава става с явно гласуване и обикновено мнозинство при предложение на съответния териториален координационен съвет.
(3) В работата на Федералния /Управителен/ съвет с право на съвещателен глас участва и Председателя на Централната финансово-контролна комисия, както и представители на асоциираните членове.

Заседания на Федералния /Управителния/ съвет

Чл. 42 (1) Федералния /Управителен/ съвет се свиква от Председателя на Федерацията най -малко веднъж на шест месеца. В заседанията участват членовете на Изпълнителния съвет.
(2) Извънредно заседание на Федералния /Управителен/ съвет се свиква от Председателя на Федерацията, по негова инициатива или по писмено искане най-малко на 1/3 от членовете му.
(3) Заседанията на Федералния /Управителен/ съвет се ръководят от Председателя на Федерацията, а в негово отсъствие от упълномощен от него Зам.председател.
(4) Заседанието на Федералния /Управителен/ съвет, се свиква чрез писмо, телеграма или телефакс, изпратен до всички членове, най-малко в едноседмичен срок преди датата на заседанието
(5) Заседанията на Федералния /Управителен/ съвет са легитимни, ако всички членове са редовно поканени и присъстват повече от половината от тях.
(6) Присъстващо е и лице, с което има двустранна, телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(7) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, когато закон или този Устав изискват друго.
(8) Федералния /Управителен/ съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Федералния /Управителен/ съвет.

Правомощия на Федералния /Управителен/ съвет

Чл. 43 (1) Федералния  /Управителен/ съвет, в съответствие с Устава и решенията на Конгреса /Общото събрание/, управлява и координира дейността на Федерацията между Конгресите /Общите събрания/.
(2) Представлява Федерацията, както и определя обема на представителната власт на неговите членове.
(3) Осигурява изпълнението на решенията на Конгреса /Общото събрание/ и задълженията, предвидени в този Устав.
(4) Разпорежда се с имуществото на Федерацията при спазване изискванията на Устава.
(5) Отчита изпълнението и приема ежегодно отчета за дейността на Изпълнителния съвет, бюджет и щат на Федерацията, съобразявайки се с приетите от Конгреса /Общото събрание/ бюджет и насоки за финансовата и организационна дейност.
(6) Подготвя и внася в Конгреса /Общото събрание/ отчета за дейността на Федералния /Управителен/ съвет, проекти за промени в Устава, отчет по изпълнението на бюджета и други вътрешно-организационни документи.
(7) Определя реда и организира извършването на дейността на Федерацията, включително и тези в обща полза и носи отговорност за това.
(8) Приема правилник за организация на дейността си.
(9) Утвърждава символа, печата и определя адреса на Федерацията.
(10) Взема решение за изключване на основни членове на Федерацията.
(11) Избира  и освобождава членовете на Изпълнителния съвет и определя срока на мандата им.
(12) Определя и променя границите и функциите на отрасловите и териториални структури на Федерацията.
(13) Утвърждава вътрешни наредби за набиране и разходване на средствата на Федерацията, както и други документи, регламентиращи финансовата и цялостна дейност на Федерацията, неупоменати в Устава.
(14) Взема решения и определя насоките за водене на преговори с държавни и административни институции, съюзи, търговски дружества, съюзи на работодателите и техните структури и сключване на КТД и споразумения. (15) Взема решение за обявяване, прекратяване и отмяна на стачни и протестни действия на национално ниво.
(16) Взема решения във връзка с членството на  Федерацията в местни и международни организации в периода между Конгресите /Общите събрания/.
(17) Разглежда и взема отношение по спорове и конфликти, възникнали между основните членове на Федерацията, между работодателските сдружения и структури и основните членове на Федерацията.
(18) Взема решения по всички въпроси, неуредени със закон или този Устав.
(19) Избира стачен комитет.
(20) Приема  правилници за дейността на фондовете и реда за набирането и изразходването на средствата в тях.
(21) Взема решения и  избира, при необходимост, комисии за изпълнение на важни задачи.
(22) Решенията на Федералния /Управителен/ съвет имат задължителен характер за всички органи, структури и основни членове на Федерацията.

Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 44 Организира дейността на Федерацията съгласно решенията на Конгреса /Общото събрание/, Федералния /Управителен/ съвет и изискванията на Устава.

Състав

Чл. 45 (1) В Изпълнителния съвет влизат по право Председателя на Федерацията, Зам.председателя /и/ и представители на основните членове  определени чрез избор от Федералния /Управителен/ съвет, по предложение на Председателя за срок от 5 години.
(2) В неговата работа участват Председателя на ЦФКК и Асоциираните членове с право на съвещателен глас.

Заседания на Изпълнителния съвет

Чл. 46 (1) Изпълнителния съвет се свиква на заседание от Председателя на Федерацията или по искане на най - малко 1/3 от неговите членове.
(2) Заседанията на Изпълнителния съвет се ръководят от Председателя на Федерацията, а в неговото отсъствие от упълномощен от него Зам. Председател на Федерацията.
(3) Заседанията на Изпълнителния съвет са редовни, ако на тях присъстват половината от членовете. Решенията се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство.
(4) Протоколите се съхраняват за времето на мандата на Изпълнителния съвет.
(5) Изпълнителният съвет се отчита за дейността си пред Федералния /Управителен Съвет/ съвет и Конгреса /Общото събрание/.

Правомощия на Изпълнителния съвет

Чл. 47 (1) Изпълнителния съвет:
1. Непосредствено организира оперативната работа на Федерацията.
2. Подготвя провеждането на  заседанията на Федералния съвет /Управителния/ съвет както и проектите на документи, които той ще обсъжда. Организира изпълнението на решенията на Федералния съвет /Управителния/ съвет.
3. Подпомага  дейността на структурите на Федерацията..
4. Решава въпроси от текущ характер и взема оперативни решения.
5. Взема решения за създаване на експертни групи за преговори, изследователски  и други временни звена, подпомагащи оперативната му дейност.
6. Разпорежда се с бюджета, съгласно решенията на Общото събрание /Конгреса/ и Федералния  /Управителен/ съвет.
7. Разглежда споровете между членовете на Федерацията и ги внася за решение във Федералния  /Управителен/ съвет.
8. Взема решения за приемане на редовни и асоциирани членове на ФСЗ.  Изработва договорите за взаимоотношения с асоциираните членове и определя размера на членския им внос.
9. Определя принципите за формиране на работната заплата на Председателя и Зам.председателя /и/  на Федерацията.
10. Обсъжда и внася проекто-решения за изключване на синдикални организации.
11. Изпълнителният съвет се произнася по исканията за уволнение на синдикалните дейци, съгласно Чл. 333, ал.3 от Кодекса на труда, след задължително представяне на писмено становище на синдикалната организация и Териториалния координационен съвет.

Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл. 48 (1) Председателят на Федерацията осъществява общото ръководство на дейността на Федерацията и изпълнява функциите, предвидени в Устава и възложени му от Конгреса /Общото събрание/.
(2) Представлява Федерацията в страната и чужбина.
(3) Подписва всички официални документи на Федерацията. В негово отсъствие  упълномощава Зам.председателят /и/.
(4) Организира и ръководи дейността на Федералния  /Управителен/ съвет и на Изпълнителния съвет на Федерацията.  
(5) Контролира и подпомага дейността на Изпълнителния съвет на Федерацията. 
(6) Назначава и освобождава от длъжност щатните сътрудници, административния и помощния персонал от централния офис на Федерацията. 
(7) Внася предложения във Федералния /Управителен/ съвет и Изпълнителния съвет.
(8) Взема оперативни решения.

Е. ЦЕНТРАЛНА ФИНАНСОВО-КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Състав

Чл. 49 Централната финансово-контролна комисия /ЦФКК/ се състои от Председател и членове.
(1) Председателя на ЦФКК се избира от Конгреса /Общото събрание/. Броя и членовете на ЦФКК се определят от Федералния  /Управителен/ съвет.

Чл. 50 (1) Централната финансово-контролна комисия, е орган за цялостен контрол на финансовата дейност на Федерацията и нейните структури.
(2) За своите констатации ЦФКК текущо информира Председателя, Изпълнителния съвет, Федералния /Управителен/ съвет. За цялостната си дейност ЦФКК се отчита пред Конгреса /Общото събрание/.
(3) Издръжката на ЦФКК се определя с бюджета на Федерацията.
(4)ЦФКК има право да контролира текущо документите за събирането и отчисленията от членския внос на всички основни членове на Федерацията, както и мандатността на изборните органи.
(5) Председателят на ЦФКК е представител в съответния орган на КНСБ.

V. ФИНАНСИ, ИМУЩЕСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ

НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС

Плащания към Федерацията

Чл. 51   Използването на имуществото на Федерацията от членовете и тяхното  обслужване от структурните звена се гарантира само при редовно плащане на членския внос.

Чл. 52 (1) Индивидуалния членски внос на членуващи в синдикални организации, съюзи, сдружения, основни членове  на Федерацията, се определя на 1% от основното месечно възнаграждение.
(2) Членския внос се събира ежемесечно в синдикалните организации /основни членове, съюзи, сдружения и др./.
(3) Синдикалните членове които отбиват военната си служба, които са в неплатен отпуск за повече от един месец, безработните, пенсионерите, студентите и в майчинство плащат месечен членски внос в размер на 0,3% от минималната работна заплата за страната.

Чл. 53 Синдикалните организации правят редовни месечни отчисления за всеки синдикален член на Федерацията в размер на 1,50 лв., а за ТКС 0,70 лв . за всеки синдикален член. Превеждането на членски внос се осъществява от председателите на синдикалните организации или упълномощени от тях лица.

Чл. 54  Федералния /Управителен/ съвет взема решение за актуализация размера на отчисленията от членския внос за  Федерацията, нейните структури и към организации, в които тя членува.

Чл. 55 Недвижимото, движимото имущество и паричните средства на Федерацията и на нейните основни членове се формират от приходи от членския внос, вещни права, дарения, помощи и други постъпления в рамките на закона.

Чл. 56 (1) Федерацията формира парични фондове предназначени за:
1. Осъществяване на синдикални протестни действия - “Стачен фонд”.
2. За социално подпомагане.
3. За трудово-правни и социално-икономически изследвания, консултации и други.

Чл. 57 (1) Средствата по фондовете се набират от допълнителни отчисления, от дарения, лични вноски на синдикални членове и др.
(2) Набирането и изразходването на средствата по фондовете се извършва по правилници утвърдени от Федералния  /Управителен/ съвет.

Чл. 58   Федерацията формира  бюджет за мандатния период, който се утвърждава  от Конгреса /Общото събрание/ и се отчита пред него.

VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл. 59 (1) Решение за прекратяване, преобразуване, сливане отделяне на Федерацията се взема от Конгреса /Общо събрание/.
(2) При прекратяване на Федерацията се извършва ликвидация от Федералния /Управителен/ съвет.
(3) Ако при прекратяване на Федерацията след удовлетворяването на всички кредитори остане каквато и да е собственост, същата не се изплаща или разпределя между членовете на Федерацията. Това имущество трябва да се предаде на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

VII. УСТРОЙСТВО И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 60 Основните членове на Федерацията са независими синдикални организации, изградени на принципа на самоорганизирането, които свободно избират своите органи и управление, приемат програми, за работа определят своята структура в зависимост от числеността и териториалната си разположеност. Същите придобиват статут на юридически лица по силата на Чл. 49 ал.2 от Кодекса на труда и този Устав.

Устройство и ръководство

Чл. 61 (1)Синдикалните организации  се учредяват при наличие на не по-малко от 5 синдикални членове.
(2) При един работодател в сферата на здравеопазването, медицинската наука и образование, здравните услуги и социалната сфера и др. от частния и публичен сектор не може да се изгражда повече от една синдикална организация на Федерацията.

Чл. 62 ( 1) Синдикалната организация може да бъде  обединение /съюз/ на синдикални групи. Те се организират на функционален принцип.
(2) Всеки член на синдикалната група е член на основната синдикалната организация, а като такъв е и член на Федерацията.

Ръководни органи на синдикалната организация са:

Чл. 63 ( 1) Общо /делегатско/ събрание, което се свиква не по-малко от веднъж на 6 месеца.  
(2) Изпълнителен съвет.
(3) Финансово-контролна комисия.
(4) Председател на СО.

Чл. 64 (1) Общото /делегатско/ събрание се свиква от ИС на СО или по искане на 1/3 от синдикалните членове / делегатите/. При по- многочислените синдикални организации, при наличие на териториална разпокъсаност и сменен режим на работа, се свиква Делегатско събрание, като броя на делегатите и нормата на представителност в него се определя от Изпълнителния съвет на синдикалната организация.
(2) Общото /делегатско/ събрание е редовно, ако присъстват повече от половината членове /делегати/ и взима решение с обикновено или с квалифицирано мнозинство. Ако събранието реши  гласуването може да бъде и явно.

Чл. 65 (1) За текущо ръководство на синдикалната дейност и за осъществяване на взетите решения синдикалната организация избира с обикновено мнозинство на Общото /делегатско/ събрание - Изпълнителен съвет, Председател, секретари на синдикалната организация и финансово-контролна комисия за срок от 5 години.
(2) Общото /делегатско/ събрание предлага кандидатури за делегати на Конгреса /Общото събрание/ на Федерацията пред Изпълнителния съвет на Териториалния координационен съвет.
(3) Общото /делегатско/ събрание избира представители за водене преговори с работодателите и техните структури.
(4) Членовете на Изпълнителния съвет по право участват в работата на Общото /делегатско/ събрание.
(5) Общото /делегатско/ събрание на синдикалната организация обсъжда и решава всички въпроси, свързани с постигане на целите на организацията.
(6) Взема решения за броя на изборните ръководни органи на организацията.
(7) Взема решения за членуване на синдикалната организация в синдикални формирования, сдружения и други.
(8) Определя стратегическите насоки за дейността на синдикалната организация, съобразени с целите и задачите на Федерацията.
(9) Взема решение за прекратяване на дейността на синдикалната организация с квалифицирано мнозинство от присъстващите.
(10) Взема решения по отчетите на ръководните и помощни органи на организацията.
(11) Взема решение за реда и начина на събиране на членския внос /по ведомост, на ръка и др./.
(12) Общото/делегатско/събрание приема отчет за приходите и разходите на синдикалната организация.
(13) Приема планове и програми,обсъжда и приема проекти за Колективните трудови договори  и други.
(14) Взема решения за изключване на индивидуални членове с квалифицирано мнозинство.
(15) Общото/делегатско/събрание при финансова възможност определя принципите за формиране на възнаграждения за председателя на СО, председателя на ФКК,секретарите и помощните органи.
(16) Общото (делегатско) събрание на Синдикалната организация взема решение за стачни и протестни действия, за които незабавно уведомява структурите и органите на ФСЗ.

Чл. 66 (1) Изпълнителния съвет на СО включва председател и секретари избрани от Общото /делегатско/ събрание.
(2) Изпълнителния съвет се свиква от председателя или по искане най-малко на 1/3 от членовете му. Заседанието се ръководи от председателя и е редовно, ако присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с мнозинство.

Чл. 67 (1) Изпълнителния съвет /ИС/ осъществява следните дейности:
1. Разработва и предлага проект за Колективен Трудов Договор /КТД/ и други споразумения с работодателите. Внася ги за разглеждане и гласуване в Общото /делегатско/ събрание на СО.
2. Текущо контролира и дава гласност  за изпълнението на КТД и други споразумения.
3. Участва в подготовката и промените на всички правилници, наредби и др.,които касаят синдикалните членове и дава мнение и становище.
4. Представлява СО на различни нива и пред различни органи.Участва в подготовката и провеждането на протестни действия съгласно действащото законодателство.
5. Информира синдикалните членове по всички въпроси касаещи целите, стратегията и задачите на Федерацията.
6. ИС чрез председателя на ТКС своевременно уведомява Федерацията за настъпилите организационни, структурни и други промени в СО.

Чл. 68 (1) Председателя на синдикалната организация:
1. Отговаря за цялостната дейност на СО, ръководи работата на ИС и се отчита пред Общото /делегатско/ събрание.
2. Организира подготовката и провеждането на Общото /делегатско/ на СО и на заседанията на ИС.
3. Представлява СО пред работодатели, организации, институции и др.
4. Представлява СО в Териториалния Координационен Съвет /ТКС/.

Чл. 69 (1) Финансово-контролна комисия на синдикалната организация /ФКК на СО/:
1. Орган за цялостен контрол на финансовата дейност на СО.
2. Състои се от Председател и двама членове, които се избират от Общото /делегатско/ събрание на СО.
3. ФКК на СО оказва съдействие на ЦФКК при изпълнение на задълженията и произтичащи от правомощията й по Устава на Федерацията.

VIII. ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл. 70 ( 1) Териториални координационни съвети /ТКС/
1. За защита на правата и интересите на синдикалните си членове Федерацията организира на териториален принцип, като свои структури ТКС. Те имат свое седалище, банкова сметка и печат.
2. Териториалният координационен съвет се състои от всички председатели на синдикалните организации в съответната територия.
3. Към ТКС могат да се изграждат синдикални организации в които членуват - безработни, студенти, пенсионери, работещи в обществения и частния сектор и др. в случай, че не могат да бъдат изпълнени условията на Чл. 61, ал.1.
4. За осъществяване на своята дейност Териториалния координационен съвет набира финансови средства чрез отчисления от синдикалните организации съгласно този Устав , спонсорство и други източници.
(2) Правомощия:
1. Съгласува и координира дейността на синдикалните организации в съответната територия.
2. Осъществява експертно обслужване на синдикалните  организации и техните членове, организира обучението им.
3. Текущо информира председателите на СО по всички въпроси касаещи целите, стратегията и задачите на Федерацията.
4. Представлява и защитава интересите на организациите и техните членове, води преговори с представителите на Общината, Областните управи, организациите на работодателите и техните структури и др.
5. Сключва КТД по Общини съгласно Кодекса на труда.
6. Осъществява оперативна връзка с Федералния /Управителен/ съвет, Изпълнителния съвет, Председателя на Федерацията и офиса на Федерацията и регионалните структури на КНСБ.
7. При необходимост и искане на 1/3 от членовете си може  да свика териториални конференции на делегатски принцип за решаване на общи проблеми.
8. Провежда избор на делегати за Конгреса Общото събрание/, членовете на Федералния /Управителен/ съвет в съответствие с определената от Федералния /Управителен/ съвет квота.
9. Избира Председател на ТКС, Изпълнителен съвет на ТКС (ИС на ТКС), секретари и организационен секретар /по предложение на Председателя/, Териториална финансова контролна комисия (Председател и членове) с обикновено мнозинство и мандат от 5 (пет) години.
10.  По искане на не по - малко от половината членове на ТКС може да се проведе нов избор за Председател на ТКС, орг. секретар, Председател на Териториална финансово контролна комисия (ТФКК), член на ИС на ТКС и член на ТФКК.
11. Взема решения с мнозинство от присъстващите членове.
12. Решенията му са законни при присъствие на не по-малко от половината  членове.
13. Стопанисва притежаваното и предоставеното на ФСЗ имущество на съответната територия.
14.Взема решения за провеждане на стачни и протестни действия на територията на ТКС, за които незабавно уведомява ръководството на ФСЗ.
(3) Изпълнителен съвет на ТКС /ИС на ТКС/.
1. Състои се от Председател и секретари по отделни направления, броя на които се определя от ТКС.
2. Организира оперативното изпълнение на решенията на ТКС и органите на Федерацията.
3. За решаването на конкретни задачи създава помощни експертни групи.
4. Подпомага в тяхната дейност  синдикалните организации на територията.
5. Изпълнителния съвет определя принципа за формиране на възнагражденията на Председателя и организационния секретар.
(4) Председател на ТКС.
1. Представлява Федерацията и ТКС пред социалните партньори,  местната и изпълнителна власт, обществени и частни организации, други синдикални организации, в Териториалните структури на КНСБ, частни юридически лица и други.
2. Свиква и ръководи заседанията на ТКС.
3. Осигурява изпълнението на решенията на органите на ТКС и Федерацията.
4. При финансова възможност урежда трудово-правните въпроси на организационния секретар.
5. Съдейства за създаването на нови и запазването на съществуващите синдикални организации.
6. Контролира и пряко отговаря за стопанисването на притежаваното и предоставеното имущество на ФСЗ в територията.
(5) Организационен секретар на ТКС.
1. Отговаря за организационното състояние на синдикалните организации на територията.
2. Организира оперативната работа на ТКС.
3. Отговаря за оперативната връзка на ТКС с Федерацията.
4. Текущо информира ТКС и синдикалните организации за взетите решения от органите на Федерацията.
5. Осъществява пряката връзка между ИС на ТКС и синдикалните организации в територията.
6. Отговаря за оперативната връзка на ТКС с регионалните структури на КНСБ.

Чл. 71 Териториална финансова контролна комисия на ТКС /ТФКК на ТКС/.
(1) Състои се от Председател и членове.
(2) Контролира цялостната финансова дейност на ТКС.
(3) Контролира документацията по набирането и отчисленията на членския внос на синдикалните организации в съответната територия. За констатациите си информира Председателя на ТКС, Председателя на ЦФКК, Председателя на Федерацията и Изпълнителния съвет на  съответната синдикална организация.
(4) Оказва съдействие на ЦФКК на Федерацията при изпълнение на нейните задълженията и правомощия.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Основните членове на Федерацията придобиват качеството на юридически лица съгласно Чл. 49, ал.2 от Кодекса на труда и действащото законодателство, след вписване на Федерацията в Търговския  регистър, като юридическо лице с нестопанска цел.

§ 2 В случаите, на промени в законодателството, съществени изменения в обществено-политическото положение или административно-териториалното деление на страната и някои от разпоредбите на този Устав се окажат недействителни, или станат неизпълними и пречат за нормалното осъществяване дейността на Федерацията, въпросът се решава от Федералния съвет съобразно нейните основни цели и задачи.

§ 3 Всеки основен член на Федерацията по реда на този Устав може да прекрати своето членство в нея, което не води до промени в нейния статут, структура и организация.

§ 4 Неуредените в този Устав въпроси се решават от Федералния /Управителния/ съвет.

§ 5 Органите на Федерацията изпълняват своите функции до провеждането на следващия Конгрес и поемане на същите от новите органи.

§ 6 На синдикалните организации - основни членове на Федерацията се предоставя правото на определяне процедурите за провеждане на общите събрания и избор на своите органи, при спазването на този Устав.

§ 7 При прекратяване членството на основен член на ФСЗ, в чиито Устав няма разпоредба, уреждаща имуществото му и при прекратяването му не е уредено това Федералния (Управителен) съвет взема решение за разпореждане с имуществото му и наличните финансови средства.

§ 8 Настоящия Устав влиза в сила от момента на приемането му от Конгреса /Общото събрание/ на Федерацията.

 

 

 

Федерация на синдикатите
в здравеопазването

1202 София
бул. "Мария Луиза" 45
тел. (02) 988-20-97
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.