Програма на Федерацията на синдикатите в здравеопазването 2011 - 2016 г.

Отчитайки предизвикателствата на съвременния свят, външно-политическите и икономически процеси, динамично изменящата се вътрешна среда и спецификите в обществено-икономическото развитие на страната, солидарни помежду си и като част от голямото и сплотено семейство на КНСБ ние си поставяме следните цели и задачи в Програмата за 2011-2016 г:

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРОГРАМАТА

1. По-нататъшното утвърждаване на ФСЗ в сферата на международните отношения и контакти, като представителна, демократична, последователна в своята политика и активна синдикална организация и ще продължи да работи все така активно за по-нататъшното си утвърждаване в сферата на международните отношения.

1. 1. Имайки предвид основните процеси и тенденции, които протичат в обществено-политическата и икономически сфери на съвременния свят ФСЗ, като демократична и представителна организация ще продължи активно своята международна политика на партньорство и търсене на нови форми на взаимодействие и контакти с европейските и международни синдикални и други неправителствени организации.
1. 2. Един сравнително нов акцент ще е активното търсене на съдействието на тези международни организации при емиграция на синдикални членове от Р България в чужбина и започване на работа.
1. 3. Социалният диалог в здравеопазването, миграцията, приватизацията в публичните услуги, гарантиране на качеството на публичните услуги и заетостта по време на криза ще продължат да бъдат въпросите, по които ще се търси сътрудничеството с PSI, EPSU и други европейски и международни организации.
1. 4. ФСЗ ще продължи да работи съвместно с международните си партньори по проблемите миграционните процеси в Европейския съюз, здравословните и безопасни условия на труд,  квалификация и набиране на нови кадри в здравеопазването, насилието на работното място в здравеопазването, жените и младите хора на трудовия пазар, колективното трудово договаряне. 
1. 5. Приемането на България в Европейския съюз през 2007 г. предостави нови възможности и вмени и нови отговорности на ФСЗ, свързани със статута на всеки гражданин на страната като жител на обединена Европа, свободното движение на хора, стоки и пари, непосредственото участие на Федерацията в изготвянето на европейски директиви, регламентиращи безопасност на труда и отстраняване на рисковите фактори. ФСЗ ще продължи да работи и в тази посока и на базата на натрупения вече експертен опит участие в изготвянето на директивата за трансгранично сътрудничество или през 2009 год. в работна група, която изготви рамково споразумение за: „Превенция на нараняванията с остри инструменти в болничния сектор и в сектора на здравното обслужване”.

2. ФСЗ ще продължи да партнира на правителствени и неправителствени организации при осъществяване на новата Европейска здравна стратегия.

На 23.10.2007 година Европейската комисия прие здравната стратегия на ЕС, озаглавена  „Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 2008-2013  г.”. Основната идея на документа е, че „Здравето е в основата на човешкия живот и затова то трябва да бъде обект на ефикасни политики и действия в държавите-членки, на равнище ЕО и в световен мащаб.”
Един от основните принципи на действие на ЕС и държавите членки в областта на здравеопазването е: „Здравето е най-голямото богатство“
Здравето е важно за благополучието на хората и на обществото, но също така здравото население е необходимо условие за икономическа производителност и успех.
Разходите за здраве не са просто разноски, те са и инвестиция. Разходите за здраве може да изглеждат като икономическа тежест, но реалната цена за обществото са непреките разноски, свързани със здравословните проблеми. Инвестициите в здраве за населението в една страна дават повече и по - качествена работна ръка. Болният човек не може да произвежда, но здравият и излекуван човек участва активно в създаването на Брутен вътрешен продукт.
Здравето е най-голямото богатство, което се измерва не със спокойствието, че човек не е болен или с дискомфорта на притесненията, че се е родил с недъг или заболяване, а с усещането на личността за пълноценност, социален и психичен комфорт, и възможността да твори, за да бъде полезен на себе си и обществото.

2. 1. ФСЗ ще работи активно и съдейства на усилията на всички правителствени институции и неправителствени организации, които са насочени към осъществяване на принципа, че държавата трябва да остане и да бъде гарант за равнопоставения и своевременен достъп до качествена медицинска помощ при осигуряване на достатъчно средства за финансиране.

3. Широко участие в обществения дебат и социалния диалог за налагане и развитие на Европейския социален модел на обществени отношения в страната.

3. 1. Демократичните промени в страната създадоха основата за водене на конструктивен социален диалог с представителите на политическите сили. Федерацията ще продължи този диалог с всички представители на парламентарни и извънпарламентарни сили на базата на разбирането, че здравната реформа не може да продължи без увеличаване на ниския финансов ресурс за здраве, прозрачност при разпределението и ефективно изразходване на вложените публични средства. Надяваме се, че от страна на политическите сили ще има по-голяма чуваемост и по-чести обсъждания на проблемите.
3.2.
Активно участие в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването.
3.3. Постигнатите от синдикатите нормативни възможности за тристранно сътрудничество са добра база да продължим това сътрудничество на всички нива - национално, отраслово, регионално/общинско и на ниво лечебни заведения.

4. Развитие на изградените взаимоотношения със съсловни, професионални и други синдикални организации в името на обществения и професионален интерес на базата на коректност, партньорство и сътрудничество.

4. 1. Ще продължи сътрудничеството и взаимодействието с други сродни организации - КТ "Подкрепа", БЛС, БФС, БЗС, БАПЗГ, НАРЗ и други. Изготвянето на общи стратегии и осъществяване на общи съвместни действия ще се реализират консенсусно и на принципна основа, при пълно зачитане на обществения интерес.
4. 2. Широко участие на ФСЗ в създадения през 2009 г. по идея и с активната подкрепа на покойния председател на КНСБ проф.д-р Желязко Христов „Обществен съвет по здравеопазване”. „Здравеопазването е на всички и не може да бъде приоритет на тази или онази партийна централа!” е основополагащ принцип, от който ще се ръководи Федерацията при работата си в Обществения съвет за по-добро  качество на живота в България и  по-добър статут на работещите в здравеопазването. Общественият съвет по здравеопазване е най-сигурният начин за постигане на общи цели.
4. 3. Ще продължава по-нататъшното укрепване на връзките и взаимодействието с КНСБ.

5. Здравната реформа трябва да продължи, но на базата на обществено и съсловно приемливи принципи и предварително утвърдени между социалните партньори компенсаторни социални програми за провължаващо обучение, квалификация и преквалификация.

6. Постигане на по-високи и достойни възнаграждения и постепенно доближаване на доходите на работещите в здравеопазването до тези на останалите ни европейски колеги.

7. В последно време сме свидетели на опити да се омаловажи ролята на синдикатите или да се внуши на работници и служители да се откажат от свои социални придобивки. Внушава се, че синдикатите са отживелица, че те като обществени организации не са адекватни на съвременнния обществено-политически живот или не могат да защитят своите членове.

ФСЗ ще работи активно по сближаването на позиции между членовете на синдикалните организации и несиндикални членове, ще се обменя взаимно информация и ще се засилват организационните връзки. Необходимо е усъвършенстване стила на работа на синдикалните организации. Тогава можем да очакваме вярата на хората в Синдиката да се върне.

Синдикализмът е осъзнатата необходимост от общи действия и сплотяване на работниците и служителите при защита на техния труд. Деформацията в ценностната система и ценностните нагласи на българското общество, както и ерозията на ценностната система на политическата класа, която би следвало да демонстрира с действията и решенията си най-високи стандарти на социално поведение и обществена приемливост са сериозно предизвикателство пред синдикатите, които защитават солидарността и колективни интереси.

8. ФСЗ ще съдейства за оптимизиране на нормативната уредба и ще участва в контрола по провеждане на приватизацията.
Независимо от това, че приватизацията е много закъсняла тя трябва да се състои като неотменим процес на здравната реформа и развитието на пазара на здравни услуги, но в никакъв случай не бива да се разглежда като  първостепенна цел на здравеопазната система и механизъм за набиране на огромни финансови средства за здраве.

9. Гарантиране на основен пакет от здравни услуги с високо качество за всеки осигурен гражданин и изграждане на широка обществена основа за ясна и прозрачна регулация на отношенията в здравеопазната система.

9. 1. Стремежът за постигане на справедлив достъп до здравни услуги изисква оптимизирането на здравната система и механизмите за социална защита след системен анализ на потребностите на отделните групи в българското общество. Създаването на система от индикатори, която да позволи оценка и съпоставка на различията в достъпа на пациенти, основаващи се на географски, времеви, организационни и финансови, демографски, здравни и социо-културни фактори е приоритет в дейността на ФСЗ.
Прилагането на система за анализ и оценка на достъпа на различни обществени групи би позволила формирането на стратегии и политики за контрол и интервенция с цел подобряване на крайните резултати и ефективност на медицинската помощ и защита правата на пациентите.
9. 2. ФСЗ приема позицията на КНСБ, изразена в програмната резолюция, декларирана на Националната конференция „КНСБ след 20 години - с поглед към бъдещето”, проведена  през декември 2010 година. С програмата си за действие в направление „Достъп на всички до основен пакет качествени здравни услуги” се изразява категоричното намерение в своите бъдещи действия КНСБ да се придържа към препоръката на Съвета на Европа, отправена към страните от Централна и Източна Европа, като основен критерий за успеха на реформите в системите на обществено здравеопазване да се използва постигането на ефективен достъп до здравни грижи без дискриминация и независимо от съпътстващите финансови проблеми.
ФСЗ застава зад гарантирането на основен пакет от здравни услуги за всеки осигурен гражданин, като счита, че определянето на обхвата на този пакет на задължителното здравно осигуряване и Националната здравна карта трябва да се извършва след задължителни консултации със социалните партньори, Националното сдружение на общините в Република България и представителните организации на пациентите.

10. Участие на ФСЗ в създаването на широк обществен контрол на здравеопзването.

10. 1. Синдикатите в България към настоящия момент изразяват в най-висока степен обществените нагласи за реален публичен контрол върху управлението, разпределението и разходването на обществените средства за здравеопазване. Активното участие на синдикатите в процеса на обществените дискусии за здравеопазването, в управлението на публичните ресурси за здраве и в контрола на финансовите средства създава широка обществена основа за ясна и прозрачна регулация на отношенията в здравеопазната система в една демократична държава, каквато е България.
10. 2. Осъществяването на посочените задачи ще изгради реалните основи на обществения контрол и ще развие един от основните принципи на гражданското общество за активно участие и правото на глас на всеки гражданин в процеса на здравеопазване.

Отчитайки всички позитивни и негативни фактори на постоянно променящата се външна среда и предизвикателствата ние сме длъжни да работим за:

I.  Осъществяване на устойчиво и стабилно развитие на синдикалните структури във ФСЗ.   

1. Разработване на визия за развитието на съществуващите и новосъздадените синдикати в условията на съвременната обществено-политическа и икономическа среда. Задължително участие на представителите на ФСЗ в подготовката и обсъждането на нормативната база в отрасъл „Здравеопазване”. Активно участие на синдикатите чрез разрешени от закона форми на контрол при планирането, разпределението и разходването на публичните средства за здравеопазване.
2. Разработване на стратегии за колективно трудово договаряне с цел подобряване на колективните трудови договори на всички нива, оптимизиране на техния обхват и въвеждане на механизми за недопускане отказ или отстъпление от вече завоювани позиции и договорености.
3. Активна работа с младите хора с цел привличането им в синдикалните организации.
4. Създаване на синдикални организации в частния сектор
5. Развитие капацитета на синдикалните дейци на всички равнища.
6. Осъществяване на дейности с цел висока информираност на всеки синдикален член и изграждане на синдикална култура - формиране на адекватни синдикални ценности, позиция относно наемния труд в отрасъла, позиция относно собствения си статут, екипност, съпричастност и солидарност.
7. Изучаване, и прилагане на добри европейски и световни практики и подходи в дейността на ФСЗ.
8. Изграждане, поддържане и разширяване на социалното партньорство на всички нива и с всички необходими институции.

II. Реализиране на основополагащи синдикални принципи и ценности

1. Защита на работните места
- Спиране на масовите и неоснователни съкращения, недопускане работниците и служителите да стават заложници на корпоративни интереси и осигуряване на работни места за хората в зависимост от техните образование, квалификация и социален статус.
- Недопускане при подбор на персонал за започване на работа или при подбор за съкращения да се прилагат конюнкурни подходи и да се ползват политически протекции.
- Защита на работните места чрез колективни трудови договори, независимо от формата на собственост.
- Активно участие на ФСЗ и съдействие за постигане на целите на европейската стратегия „Европа 2020” , вкл. и първа цел - „Работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години”

2. Инвестиция в човешкия капитал
- Активно да се разработват и търсят средства и форми съвместно с държавни институции и неправителствени организации за квалификация, преквалификация и продължаващо обучение.
- Създаване на динамични и алтернативни форми на трудова заетост и гъвкаво работно време

3. Трайно повишаване на доходите на всички категории персонал в здравеопазването, медицинското образование, социалните грижи, обвързано с подобряване качеството на предоставените медицински услуги.
4. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
- Основавайки се на европейските възгледи ФСЗ счита, че здравословни и безопасни условия на труд е реалистична цел, постигането на която гарантира стабилност и високо качество на медицинските услуги, което не би могло да се осъществи при лоши условия на труд и с работещи служители, чието здраве е изложено на риск.
- Безопасността е част от организационната култура и интегрирана част от всяка трудова дейност, която се извършва в лечебните заведения.
- Непрекъснато ще се реализира и едновременно и усъвършенства обучението на представителите на работниците и служители в Комитетите и групите по условия на труд за придобиване на специализирани знания и умения.
- Опазване здравето на жените и приоритети за защитата му.
- Недопускане на стрес и насилие на работното място и превенциите за отстраняването им.
- Социалния отдих и възстановяване.

За реализиране на Програмата на ФСЗ за периода 2011 - 2016 е необходимо:

Засилване на синдикалната солидарност
Усъвършенстване на стила
Спазване Устава на ФСЗ и КНСБ, както и решенията на синдикалните организации
Ясно дефиниране на правата и отговорностите на отделните структури
Ефективно управление на човешките ресурси в синдиката

 

 

 

Федерация на синдикатите
в здравеопазването

1202 София
бул. "Мария Луиза" 45
тел. (02) 988-20-97
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.